Dating site- ul de parodie comercială. Tinder nu este pentru:


III din Legea nr. Legea nr. Titlul I Dreptul de dating profil introvert PARTEA I Dispoziții generale Capitolul I Dispoziții introductive Articolul 1 1 Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi.

Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial. Capitolul II Subiectul dreptului de autor Articolul 3 1 Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Articolul 4 1 Dating site- ul de parodie comercială prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică.

Articolul 5 1 Este operă comună opera creată de mai mulți coautori, în colaborare. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.

În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili. Articolul 6 1 Este operă colectivă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. Articolul 8 Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume: a traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o dating site- ul de parodie comercială intelectuală de creație; b culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.

dating site- ul de parodie comercială

Articolul 9 Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele: a ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; b textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora; c simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și dating online tasmania australia organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia; d mijloacele de plată; e știrile și informațiile de presă; f simplele fapte și date.

Capitolul IV Conținutul dreptului de autor Articolul 10 Autorul unei opere are următoarele drepturi morale: a dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică; b dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; c dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică; d dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; e dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciați prin exercitarea retractării.

Articolul 11 1 Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile autorului sau, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație. Articolul 12 Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții.

Articolul 13 Utilizarea unei opere dă naștere la drepturi patrimoniale, distincte și exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a reproducerea operei; b distribuirea operei; c importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul autorului, după operă; d închirierea operei; e împrumutul operei; f comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusive prin punerea dating site- ul de parodie comercială la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public; g radiodifuzarea operei; h retransmiterea prin cablu a operei; i realizarea de opere derivate.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Articolul 14 Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea, integrală sau parțială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice. Articolul 15 1 Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se înțelege vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum și oferirea publică a acestora.

Articolul dating site- ul de parodie comercială Prin import, în sensul prezentei legi, se înțelege introducerea pe piața internă, cu scopul comercializării, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opera fixate pe orice fel de suport. Articolul 17 Prin închiriere, în sensul prezentei legi, se înțelege punerea la dispoziție spre utilizare, pentru un timp limitat și dating site- ul de parodie comercială un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.

Articolul 18 1 Prin împrumut, în sensul prezentei legi, se înțelege punerea la dispoziție spre utilizare, pentru un timp limitat și fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei instituții care permite accesul publicului în acest scop.

Acest drept nu poate face obiectul unei renunțări. Articolul 19 Dispozițiile prezentei legi privind închirierea și împrumutul nu se aplică: a construcțiilor rezultate din proiecte arhitecturale; b originalelor sau copiilor operelor de design ori de artă aplicată, utilizate pentru realizarea produselor de consum; c originalelor sau copiilor operelor, realizate în scopul comunicării publice ori pentru a căror utilizare există un contract; d lucrărilor de referință pentru consultare imediată sau pentru împrumut între instituții; e operelor create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activității obișnuite.

EUR-Lex - CJ - RO - EUR-Lex

Articolul 20 1 Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută întrun loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depășește cercul normal al membrilor unei familii și al cunoștințelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă asian dating evenimente uk publică de execuție ori de prezentare directă a operei, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică și de arhitectură, proiecția publică a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum și prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate.

De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet sau alte rețele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

Articolul 21 În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se înțelege: a emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepționării de către public; b transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin dating site- ul de parodie comercială, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepția rețelelor de calculatoare, în scopul recepționării ei de către public.

Articolul 22 Prin retransmiterea prin cablu, în sensul prezentei legi, se înțelege retransmiterea simultană, nealterată și integrală, de către un operator, prin mijloacele prevăzute la art. Articolul 23 Prin realizarea de opere derivate, în sensul prezentei legi, se înțelege traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum și orice altă transformare a unei opera preexistente, dacă aceasta constituie creație intelectuală.

  • Fluorină uraniu azot dating
  • Iată de ce au fost atât de multe recapitulări, repovestiri și scene amuzante Star Wars folosind stop-motion sau cu CGI LEGO, realizate de fani talentați care produc filme cu cărămizi, și de asemenea de noi.
  • A venit in 10 zile, case Adobe recenzii mușchi pentru decor cumpără.

Articolul 24 1 Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opera fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, dating site- ul de parodie comercială primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa. Articolul 25 Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului operei și să o pună la dispoziția acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor și 2pm și dating snsd condiția ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului.

În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garanție suficientă pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o sumă ce reprezintă valoarea pe piață a originalului, precum și o remunerație corespunzătoare. Articolul 26 1 Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul să o distrugă înainte de a o oferi autorului ei la prețul de cost al materialului.

Capitolul V Durata protecției dreptului de autor Articolul 27 1 Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice se naște din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare.

Articolul 28 1 Drepturile patrimoniale prevăzute la art. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație.

Durata protecției acestor drepturi este de 25 de ani, începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunoștința publică în mod legal.

Articolul 29 1 Durata dating site- ul de parodie comercială patrimoniale asupra operelor aduse la cunoștința publică în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunoștința publică a acestora.

Cum Să știu Dacă O Mașină De Cazino Va Plăti | Cazinou online pentru a juca și câștiga fără riscuri

Articolul 30 1 Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. Articolul 31 Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoștința publică. În cazul în care aceasta nu se realizează timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expiră după trecerea a 70 de ani de la crearea operelor. Articolul 32 Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani.

Articolul 33 Modificările neesențiale, adăugările, tăieturile sau adaptările aduse în vederea selecției ori aranjării, precum și corectarea conținutului unei opere dating suedia colecții, care sunt necesare pentru continuarea activității colecției în modul în care a intenționat autorul operei, nu vor extinde termenul de protecție a acestei opere sau colecții.

Politicile privind monetizarea pentru parteneri Vezi ajutor, sfaturi şi altele Ultima actualizare: 21 iul. Acesta rămâne locul potrivit pentru a afla care sunt regulile de urmat pentru a câștiga bani din conținut. Pentru ca editorii, creatorii și furnizorii terți să utilizeze instrumentele de monetizare pe Facebook, aceștia trebuie să respecte o serie de reguli denumite Politicile privind monetizarea pentru parteneri.

Articolul 34 Termenele stabilite în prezentul capitol se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morții autorului sau aducerii operei la cunoștința publică, după caz. În scopul luării în evidență, entitățile autorizate au obligația să notifice Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care urmează să comunice informațiile către punctul central de acces al Uniunii Europene și către punctul de acces la informații instituit de Biroul Internațional al Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală.

Centrul de ajutor pentru afaceri

Articolul 37 Transformarea unei opere, fără consimțământul autorului și fără plata unei remunerații, este permisă în următoarele cazuri: a dacă este o transformare privată, care nu este destinată și nu este pusă la dispoziția publicului; b dacă rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură, cu condiția ca rezultatul să nu creeze confuzie în ce privește opera originală și autorul acesteia; c dacă transformarea este impusă de scopul utilizării permise de autor; d dacă rezultatul transformării este o prezentare rezumativă a operelor în scop didactic, cu menționarea autorului.

Articolul 38 1 În scopul de a testa funcționarea produselor la momentul fabricării sau vânzării, societățile reglementate de Legea societăților nr. Articolul 39 1 Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune dă dreptul acestuia să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, în scopul realizării, o singură dată, a radiodifuzării autorizate.

Yahoo Dating Format A - Z Tutorials {Read and Download}

În cazul unei noi radiodifuzări a operei astfel înregistrate, este necesară o nouă autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remunerații care nu poate face obiectul unei renunțări. Dacă în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicită această autorizare, înregistrarea trebuie distrusă.

Capitolul VII Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor Secţiunea I Dispoziții comune Dating site- ul de parodie comercială 40 1 Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fi expres prevăzut în contract. Articolul 41 În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepția dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.

Articolul 42 1 Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise și să menționeze, pentru fiecare dintre acestea, modalitățile de utilizare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația titularului dreptului de autor. Absența oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părții interesate de a cere rezilierea contractului.

Articolul 43 Existența și conținutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se dating site- ul de parodie comercială dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac excepție contractele având drept obiect opere utilizate în presă. Articolul 44 1 Remunerația cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabilește prin acordul părților. Cuantumul remunerației se calculează fie proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod.

Aceasta se va face avându se în vedere sumele plătite uzual pentru aceeași categorie de opere, destinația și durata utilizării, precum și alte circumstanțe ale cazului. Articolul 45 1 În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă, drepturile patrimoniale aparțin autorului operei create.

Politica de produs pentru dezvoltatori (data intrării în vigoare: 5 mai ) - Play Console Ajutor

În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terți, numai cu consimțământul angajatorului și cu recompensarea acestuia pentru contribuția la costurile creației. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesită autorizarea angajatului autor.

În absența precizării termenului, acesta este de trei ani de la data predării operei. Articolul 46 1 În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere apărute într o publicație periodică păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiția să nu prejudicieze publicația în care a apărut opera.

Articolul 47 1 În cazul contractului de comandă pentru opere viitoare, în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale aparțin autorului.

În caz de denunțare a contractului, sumele încasate de autor îi rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate. Articolul 48 1 Autorul poate solicita desființarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl utilizează sau îl utilizează într-o măsură insuficientă și dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

În cazul operelor cedate pentru publicațiile cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar în cazul publicațiilor periodice, de un an. Secţiunea a II-a Contractul de editare Articolul 49 1 Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remunerații, dreptul de a reproduce și de a distribui opera.

Articolul 50 Titularul dreptului de autor poate ceda editorului și dreptul de a autoriza traducerea și adaptarea operei.

dating site- ul de parodie comercială

Articolul 51 Cesiunea către editor a dreptului de a dating site- ul de parodie comercială alte persoane să adapteze opera sau să o utilizeze în orice alt mod trebuie să facă obiectul unei prevederi contractuale exprese.

Articolul 52 1 Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la: a durata cesiunii; b natura exclusivă sau neexclusivă și întinderea teritorială a cesiunii; c numărul maxim și minim al exemplarelor; d remunerația autorului, stabilită în condițiile prezentei legi; e numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; f termenul pentru apariția și difuzarea exemplarelor fiecărei ediții sau, după caz, ale fiecărui tiraj; g termenul de predare a originalului operei de către autor; h procedura de control al numărului de exemplare produse de către editor.

Articolul 53 1 Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, față de alți ofertanți similari, la preț egal, dreptul prioritar de publicare a operei în formă electronică. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. Articolul 54 Editorul este obligat să permită autorului să aducă îmbunătățiri sau alte modificări operei în cazul unei ediții noi, cu condiția ca aceste îmbunătățiri sau modificări să nu mărească esențial costurile editorului și să nu schimbe caracterul dating site- ul de parodie comercială, dacă în contract nu se prevede altfel.

Articolul 55 Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimțământul autorului. Articolul 56 Editorul este obligat să înapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de artă, ilustrațiile și orice alte documente primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel.

Articolul 57 1 În lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va înceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei ediții convenite. În acest caz, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract.

Articolul 58 1 În cazul distrugerii operei datorită forței majore, autorul este îndreptățit la o remunerație care îi va fi plătită numai dacă opera s-a publicat. Secţiunea a III-a Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală Articolul 59 1 Prin contractul de reprezentare teatrală ori de execuție muzicală titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică ori o pantomimă, în schimbul unei remunerații, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în condițiile convenite.

Articolul 60 1 Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală se încheie în scris, pe o durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări publice.

Regulile comunității

Articolul 61 1 Cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau executarea operei și să susțină în mod adecvat realizarea condițiilor tehnice pentru interpretarea lucrării.

De asemenea, cesionarul trebuie să trimită autorului programul, afișele și alte materiale tipărite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract. Articolul 62 1 Cesionarul este obligat să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentații sau de execuții muzicale, precum și situația încasărilor.

În acest scop, contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală trebuie să prevadă și perioadele de comunicare, dar nu mai puțin de o dată pe an. Articolul 63 Dacă cesionarul nu reprezintă sau nu execută opera în termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În această situație, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract.

Secţiunea a IV-a Contractul de închiriere Articolul 64 1 Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale.

Beneficiarul dreptului de închiriere se angajează să plătească o remunerație autorului pe perioada cât folosește acel exemplar al operei. PARTEA a II-a Dispoziții speciale Capitolul VIII Operele cinematografice și alte opere audiovizuale Articolul 65 Opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de dating site- ul de parodie comercială în mișcare, însoțite sau nu de sunete.

Articolul 66 1 Regizorul sau, după caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizică care, în contractul cu producătorul, își asumă conducerea creării și realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal. Articolul 67 Sunt autori ai operei audiovizuale, în condițiile prevăzute la art.

În contractul dintre producătorul și regizorul sau realizatorul operei părțile pot conveni să fie incluși ca autori ai operei audiovizuale și alți creatori care au contribuit substanțial la crearea acesteia.

dating site- ul de parodie comercială

Articolul 68 1 În cazul în care unul dintre autorii prevăzuți la art. Acest autor va avea dreptul la remunerație pentru contribuția avută. Articolul 69 1 Dreptul la adaptarea audiovizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă audiovizuală. Articolul 70 Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliți potrivit art.

Articolul 71 1 Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale și producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că aceștia, cu excepția autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său, prevăzute la art. Articolul 72 1 În lipsa unei clauze contrare, remunerația pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proporțională cu încasările brute rezultate din utilizarea operei.

Autorii primesc remunerațiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale încheiate de acestea cu utilizatorii.

dating site- ul de parodie comercială

Pentru dreptul de închiriere, autorii primesc remunerația conform prevederilor art. Capitolul IX Programele pentru calculator Articolul 73 1 Prin prezenta lege, protecția programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele.

Articolul 74 1 Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza: a reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea; b traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator; c distribuirea și închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator.

Articolul 75 În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulți angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori după instrucțiunile celui care angajează, aparțin acestuia din urmă.

dating site- ul de parodie comercială

Articolul 76 1 În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că: a utilizatorului i se acordă dating site- ul de parodie comercială neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; b utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

Articolul 77 În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. Articolul 78 1 Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea dating site- ul de parodie comercială dreptului de autor, o copie de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.

Articolul 79 Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplinește aceste acțiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop; b informațiile necesare interoperabilității nu sunt ușor și rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit.

Articolul 80 Informațiile obținute prin aplicarea art. Articolul 81 Dispozițiile art. Articolul 82 Dispozițiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.

Politica de produs pentru dezvoltatori (data intrării în vigoare: 5 mai 2021)

Capitolul X Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice Articolul 83 Persoana fizică sau juridică organizatoare a expozițiilor de artă răspunde de integritatea operelor expuse, luând toate măsurile pentru înlăturarea oricărui risc. Articolul 84 1 Contractul de reproducere a unei opere de artă trebuie să conțină indicații care să permită identificarea operei, cum ar fi o descriere sumară, o schiță, un desen, o fotografie, precum și referiri la semnătura autorului.

Articolul 85 1 Studiile și proiectele de arhitectură și urbanism expuse în apropierea șantierului operei de arhitectură, precum și construcția realizată după acestea trebuie să poarte scris numele autorului, la loc vizibil, dacă prin contract nu s-a convenit altfel.

Articolul 86 1 Sunt considerate opere fotografice și fotogramele peliculelor cinematografice. Articolul 87 1 Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria operă nu trebuie să prejudicieze drepturile dating site- ul de parodie comercială operei de artă reproduse în opera fotografică.

Articolul 88 1 Fotografia unei persoane, atunci când este executată la comandă, poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii săi, fără consimțământul autorului, dacă nu s-a convenit altfel. Capitolul XI Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare Articolul 89 1 Utilizarea unei opere dating site- ul de parodie comercială conține un portret necesită consimțământul persoanei reprezentate în acest portret, în condițiile prevăzute de art.

De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze fără consimțământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani după moartea acesteia, cu respectarea și a dispozițiilor art. De asemenea, existența consimțământului se prezumă în condițiile art. Articolul 90 Utilizarea unei corespondențe adresate unei persoane necesită consimțământul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă destinatarul nu a dorit altfel.

În toate cazurile, sunt deopotrivă aplicabile dispozițiile art. Articolul 91 Persoana reprezentată într-un portret și persoana destinatară a unei corespondențe pot exercita dreptul prevăzut la art. Articolul 92 1 Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informații folosite în opere și să nu publice documentele referitoare la acestea.

Skouris, președinte, domnul K. Lenaerts, vicepreședinte, doamna R. Silva de Lapuerta și domnii M. Ilešič, L. Bay Larsen, A.

Titlul II Drepturile conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis Capitolul I Dispoziții comune Articolul 93 1 Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nicio dispoziție a prezentului titlu nu trebuie interpretată în sensul unei limitări a exercițiului dreptului de autor. Aceste drepturi pot să facă obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.

dating site- ul de parodie comercială

Articolul 94 Sunt recunoscuți și protejați, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiștii interpreți sau executanți, pentru propriile interpretări ori execuții, producătorii de înregistrări sonore și producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, și organismele de radiodifuziune și de televiziune, pentru propriile emisiuni și servicii de programe.