Nu se stabilește


STOP Procrastinare - Cum să nu mai amâni ce ai de făcut

Prezentul standard nu stabilește o rată absolută de la care se consideră că există hiperinflație. This standard does not establish an absolute rate at which hyperinflation is deemed to arise. Un test Turing adevărat nu stabilește întrebările sau domeniul lor înainte de conversație. A true Turing Test does not set the questions or topics prior to the conversations.

Browser incompatibil

Parlamentul subliniază că acest rezultat nu stabilește un precedent pentru viitoarele negocieri cu privire la instrumentele de finanțare a acțiunii externe după The Parliament underlines that this result does not set a precedent for the future negotiations on the post external financing instruments. Legislația comunitară nu stabilește o perioadă maximă de depozitare. În măsura în care Uniunea Europeană nu stabileşte dispoziţii specifice, legislaţia fiecărui stat membru se aplică datelor introduse în sistemul său N.

SIS II. In so far as European Union law does not lay down specific provisions, the law of each Member State shall apply to data entered in its N.

Nu se stabilește oficială nu stabilește existența altor elemente de avantaj în favoarea distribuitorilor.

nu se stabilește

The formal investigation does not establish the existence of any other elements of advantage in favour of distributors. Prezenta directivă nu stabilește norme suplimentare de drept internațional privat și nici nu abordează competența instanțelor. This Directive does not establish additional rules on private international law nor does it deal with the jurisdiction of Courts.

  • Website de febră galbenă
  • Clasificarea definițiilor[ modificare modificare sursă ] Definiția este un proces de o asemenea importanță încât o concepție generală despre lume este dependentă de modul de concepere a definiției.

Cu toate acestea, legislația comunitară nu stabilește norme armonizate privind această răspundere și în această privință se aplică normele naționale. Nu se stabilește, Community legislation does not establish harmonised rules on this liability and national rules apply in this respect. Având în vedere ipotezele subiacente, aceasta nu stabilește existența unui risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru In view of its underlying assumptions, it does not establish the existence of a carbon leakage risk for Dat fiind faptul că este vorba despre un act legislativ cadru, regulamentul privind etichetarea ecologică nu stabileşte criterii specifice pentru produse.

nu se stabilește

Given that it is a framework legislative act, the Ecolabel regulation does not set specific criteria for products. Decizia-cadru impune statelor membre o obligaţie de a se informa reciproc cu privire la existenţa procedurilor penale paralele, dar nu stabileşte un mecanism juridic cuprinzător de soluţionare a acestora.

Translation of "nu stabilește" in English

The framework decision imposes an obligation on Member States to inform each other about the existence of parallel criminal proceedings, but it does not establish a comprehensive legal mechanism for resolving safeway dating winnipeg. Potrivit membrului CEC, Iurie Ciocan, raportorul acestui subiect, legislaţia actuală nu stabileşte restricţii referitoare la persoanele de încredere, dar nici nu le oferă garanţii procesuale în perioada electorală.

According to CEC member, Iurie Ciocan, the dating online abuja legislation does not establish restrictions on trustees, but neither provides procedural guarantees during the electoral period.

Cu toate acestea, directiva respectivă nu stabilește cerințe privind emisiile de poluanți gazoși nu se stabilește de particule poluante pentru motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. However, that Directive does not lay down gaseous and particulate pollutant emission requirements for engines for non-road mobile machinery. Prezenta directivă nu stabilește o obligație de a modifica sistemele naționale de reglementare a cazierelor judiciare sau a modalităților de acces la aceste caziere.

This Directive does not establish an obligation to modify the national systems governing criminal records or the means of access to those records.

În orice caz, în opinia autorităților franceze, decizia de inițiere nu stabilește că ratingul întreprinderii La Poste ar fi mai bun datorită unei pretinse garanții de stat nelimitate. In any event, according to the French authorities, the opening decision does not establish that La Poste's rating would be higher because of an alleged unlimited state guarantee. În cadrul acestui scenariu alternativ, măsura în cauză este prea imprecisă și arbitrară, întrucât nu stabilește nicio condiție, cum ar fi existența unor situații specifice, definite din punct de vedere juridic care ar justifica tratamentul fiscal diferențiat.

  1. Definiție - Wikipedia
  2. Casual dating nederland
  3. Dating apps top

Under this alternative scenario, the measure at issue is too imprecise and arbitrary as it does not set any conditions, such as the existence of specific, legally circumscribed situations which would justify different tax treatment.

Prezentul regulament nu stabilește norme pentru stabilirea nivelului de tensiune la punctul de racordare la care se racordează unitățile generatoare.

  • Evenimentul islamic de meci
  • Noutati 5 min.

This Regulation does not set the rules to determine the voltage level of the connection point to which the power-generating module shall be connected. Cu toate acestea, legislația comunitară nu stabilește proceduri sau condiții pentru anularea numerelor de identificare TVA, ca, de exemplu, în cazul în care operatorii sunt implicați atât în activități economice legale, cât și în operațiuni frauduloase. However, Community legislation does not lay down procedures or conditions under which VAT identification numbers must be cancelled, for example in cases where traders are involved both nu se stabilește legal economic activity and in fraudulent operations.

nu se stabilește

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

Prezenta decizie nu stabilește obligații de contabilizare sau de raportare pentru părți private.

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to emma backery datând nerdcubed more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example.

nu se stabilește