Semnarea și datând o voință


De Ioana Nicolae 1. Considerații introductive privind testamentul olograf Testamentul olograf este reglementat în art. Legiuitorul nu definește testamentul olograf, ci se mărginește la a indica doar condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească. Denumirea sa provine de la cuvintele grecești holos, care înseamnă întreg, total, și grapfos, care semnifică a scrie.

premiile naționale de dating

În acest sens, potrivit art. În alte cuvinte, testamentul olograf reprezintă un înscris sub semnătură privată, care chiar dacă îmbracă forma unui act sub semnătură privată este un act solemn.

Despre testamentul olograf (Partea I) | Revista Universul Juridic

Condițiile impuse de art. Așa cum s-a subliniat în doctrină [1]testamentul olograf este un exemplu excelent alături de căsătorie de act solemn, care nu este înscris autentic, solemnitatea rezidând în aceea că testatorul își exprimă în scris ultima voință, datează și semnează ce site de dating a fost ingrid lyne pe actul.

În dreptul civil român nu se admite testamentul scris de alta persoană și nici acela scris de dispunător cu ajutorul mijloacelor mecanice — la mașina de scris sau la calculator — și ulterior semnat de testator în fața martorilor. Acest tip de testament olograf, care nu îndeplinește condițiile de formă, este nul absolut și poate lăsa în persoana moștenitorilor universali și cu titlu universal o obligație civilă naturală, ce poate fi însă confirmată în condițiile art.

Codicilul reprezintă un adaos, un supliment la un testament anterior al testatorului, care la rândul său trebuie să respecte condițiile impuse de art. Aceasta deoarece în legislația civilă română, codicilul reprezintă tot un testament, motiv pentru care acesta trebuie să respecte una dintre formele testamentare impuse de lege și, evident, condițiile specifice ale modalității de testare alese de dispunător.

Dacă însă se interpretează dispozițiile testamentului anterior ori se înlătură anumite erori de redactare strecurate în testament, fără a semnarea și datând o voință o dispoziție nouă de ultimă voință, se admite că acestea nu au caracterul unui codicil [2].

31 ani femeie datând de 51 de ani

Avantajele și dezavantajele testamentului olograf Utilizarea testamentului olograf prezintă o serie de avantaje, dar și anumite dezavantaje. În categoria avantajelor, putem aminti următoarele aspecte: — poate fi folosit de orice persoană care știe să scrie; — poate fi redactat oriunde și oricând, în tară sau în străinătate, fără a necesita intervenția unei persoane străine sau prezența martorilor; — redactarea lui nu implică efectuarea de cheltuieli; — se asigură secretul dispozițiilor testamentare; — poate fi ușor revocat de către testator prin distrugerea voluntară a testamentului.

Dar, pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere faptul că utilizarea testamentului olograf prezintă și o serie de inconveniente, după cum urmează: — poate fi ușor de sustras, distrus sau ascuns, atât în timpul vieții testatorului, fără știrea sa, cât și după decesul acestuia; — nu asigură protecția voinței testatorului împotriva unor influențe ale altor persoane, manifestate sub forma captației, sugestiei sau chiar a violenței; — poate fi falsificat relativ ușor; — poate fi contestat mult mai ușor decât în cazul celorlalte forme testamentare; — poate cuprinde formulări confuze sau contradictorii, ce ridică probleme în interpretarea și stabilirea adevăratei voințe a testatorului, dacă acesta nu are cunoștințe juridice.

viena online dating

Este de menționat în acest context că încredințarea testamentului olograf notarului public nu transformă testamentul olograf în testament autentic [3]. Condițiile speciale de formă ale testamentului olograf Prima cerință impusă de textul art.

Testamentul olograf

Îndeplinirea acestei condiții semnifică scrierea în integralitate a testamentului de mâna testatorului, nefiind admis ca testamentul să fie dactilografiat sau imprimat la calculator, chiar semnat de testator sau chiar dacă cuprinde mențiunea că reprezintă ultima sa voința.

Scopul pentru care legiuitorul a impus această condiție de validitate a testamentului este acela de a preveni eventualele fraude și de a permite în caz de contestare a testamentului a se verifica scrierea defunctului prin intermediul unei expertize de specialitate expertiza grafoscopică ce se realizează prin verificarea de scripte.

Așa cum s-a subliniat în doctrină [5]manuscrisul testamentar este o garanție a libertății de voință a testatorului, scrisul său fiind expresia cea mai intimă a consimțământului liber, care urmează să semnarea și datând o voință autorului testamentului. Un alt autor [6] afirmă că scrierea în întregime a testamentului urmărește să asigure independența de voință a celui care testează și să înlăture intervenția altor persoane.

Scrierea de mână se poate realiza prin orice mijloace — cu cerneală, pix, creion, vopsea, pastă, cărbune, cretă, vopsea etc. În ceea ce privește acest ultim caz, când testamentul este scris pe mai multe foi de hârtie, testamentul va fi valabil cu condiția de a exista o legătură materială sau intelectuală între ele pentru a ne afla semnarea și datând o voință prezența un singur act unitar, chiar dacă a fost redactat în etape succesive.

Așadar, scrierea în etape a testamentului este admisă. În general, testamentul olograf este redactat pe hârtie, fiind folosite instrumentele obișnuite de scriere, respectiv pix sau stilou, modalitate care asigură și conservarea în timp a înscrisului testamentar. Pentru a ne afla în prezența unui testament valabil nu este impusă nici obligativitatea utilizării vreunei formule sacramentale și nici utilizarea titulaturii de testament sau testament olograf, dacă din conținutul actului rezultă că ne aflăm în prezența actului mortis causa al testatorului.

Echipamente esențiale pentru creatorii de conținut

Valabilitatea testamentului nu este afectată de existența unor modificări, ștersături, adăugiri sau intercalări, efectuate de testator, fie cu ocazia redactării testamentului, fie ulterior, cu condiția ca acestea să reprezinte simple corecturi, semnarea și datând o voință ale unor erori materiale strecurate în testament sau interpretări, chiar dacă nu sunt datate și semnate separat.

În ipoteza în care acestea reprezintă însă dispoziții noi codicildacă prin ele sunt înlăturate anumite dispoziții anterioare care modifică conținutul testamentului, astfel cum am precizat anterior, ne aflăm în prezența unui nou testament, care trebuie să fie scris, semnat și datat de mâna testatorului, potrivit art.

Potrivit art. Practic, în acest mod se atestă faptul că modificările în cauză aparțin testatorului, și nu unei alte persoane. Spre exemplu, dacă există un testament în cuprinsul căruia un cuvânt este șters și înlocuit cu altul având același înțeles, modificarea nu este de natură a afecta conținutul testamentului și nu va trebui semnată și datată de testator.

Situația este identică și în ipoteza în care testatorul corectează spre exemplu o greșeală gramaticală strecurată în testament. Dacă însă este vorba despre ștergerea numelui unui legatar și scrierea unui alt nume, al altei persoane, aceasta va reprezenta o modificare esențială semnarea și datând o voință actului, având caracterul unei noi prevederi testamentare și va trebui să fie obligatoriu semnată și datată de testator [7].

În esență, în această ipoteză are loc revocarea unei dispoziții testamentare vechi și formularea unei noi prevederi testamentare. În acest caz se semnarea și datând o voință chiar ajutorul strict fizic acordat la realizarea scrierii, spre exemplu prin sprijinirea mâinii testatorului astfel încât acesta să își poată redacta actul de ultimă voință.

cum folosesc geologii relativă datând din straturile de rocă

Chestiunea ce trebuie analizată este aceea că, în cazul arătat, ajutorul terțului nu trebuie să altereze voința testatorului, iar asistența acordată de acesta trebuie să aibă caracter pur tehnic. În cazul în care o persoană este paralizată și nu poate scrie, iar testamentul olograf este întocmit prin purtarea mâinii sale pe hârtie, pentru a realiza scrierea, de către o altă persoană, testamentul va fi nul [8].

Nu este însă valabil testamentul, dacă se dovedește că testatorul nu a făcut altceva decât să întărească cu pixul un text scris de către o altă persoană sub a cărui influență se afla, deoarece în acest caz testamentul nu exprimă voința dispunătorului și, de asemenea, în situația în care testatorul, analfabet fiind, a reprodus mecanic un testament scris de altă persoană, fără a înțelege sensul semnelor pe care le reproduce mecanic [10].

Dezavantajele testamentului olograf față de cel notarial

Sancțiunea nulității în acest caz nu poate fi înlăturată pe motivul că testamentul ar exprima voința dispunătorului, în acest caz testatorul reproducând mecanic un document prezentat de un terț, el neexprimând un consimțământ valabil.

Răspunsul la această întrebare trebuie nuanțat. Așa cum s-a subliniat în doctrină [11]corectura, chiar simplă, făcută de o mână străină, precum orice altă intervenție olografă a unei alte persoane decât cea a testatorului, reprezintă izvor de suspiciune privind validitatea întregului testament, ori cel puțin a clauzei testamentare alterate de scriitura străină.

site-ul de conectare pentru femei mai în vârstă

Așadar, prezența scrierii străine impune o analiză temeinică. Astfel, dacă scrierea străină nu are legătură cu conținutul testamentului, atunci testamentul olograf va fi valabil, întrucât nu există indicii că voința liberă a testatorului a fost alterată spre exemplu, scrierea străină consemnează o programare medicală sau un număr de telefon.

Nu are importanță dacă testatorul a avut sau nu cunoștință de această scriere străină întrucât în acest caz scrierea străină nu afectează cu nimic conținutul actului testamentar. Scrierea străină poate exista înaintea redactării testamentului sau poate fi efectuată odată cu redactarea testamentului sau ulterior acestui moment.

Astfel, este posibil ca testatorul să își redacteze testamentul pe o coală de hârtie scrisă deja de altcineva neavând relevanță conținutul înscrisului, de exemplu, testamentul este scris pe o scrisoare primită de testatoracest înscris reprezentând doar suportul material al testamentului sau este de asemenea posibil ca pe testamentul redactat de testator o terță persoană să facă anumite însemnări în perioada redactării emily osment și mitchel musso dating 2021 sau ulterior.

Testamentul olograf Definiţie Testamentul olograf este acela pentru a cărui validitate se cere ca testatorul să îl scrie, dateze și semneze cu mâna lui. Testamentul este nul absolut dacă nu sunt respectate aceste condiții de validitate la întocmirea lui potrivit art.

Însemnările anterioare aflate pe coala aleasă de testator pentru redactarea testamentului și cele concomitente redactării testamentului dacă acesta se realizează în etape, anterior finalizării redactării vor fi întotdeauna cunoscute testatorului, în vreme ce acelea efectuate ulterior pot fi și necunoscute acestuia, ceea ce interesează fiind faptul ca acestea să nu aibă legătură cu dispozițiile de ultimă voință ale dispunătorului. În schimb, dacă scrierea străină are legătură cu dispozițiile testamentare, va trebui să analizăm dacă testatorul a avut cunoștință sau nu de această intervenție.

În acest caz vor trebui avute în vedere prevederile inițiale ale testamentului, fără a se ține seama de modificările efectuate de terț.

ISSN 2393-3445

În concluzie, cele menționate anterior trebuie analizate în funcție de faptul dacă intervențiile sunt făcute după semnarea testamentului, dacă acestea privesc aspecte de fond sau de formă ale testamentului, ori dacă acestea sunt făcute cu sau fără știrea testatorului, urmând ca soluția să fie nuanțată raportat la toate aceste aspecte. Sau cum sugestiv s-a subliniat în literatura de specialitate [12]ceea ce trebuie socotit esențial este ca din scriitura testamentului să reiasă dovada că acesta este în întregime expresia voinței libere a testatorului.

Hamangiu, București, Kocsis, P. Vasilescu, Drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, București,p. Academiei Republicii Socialiste România, București,p.

Cum să îți faci un testament

Deak, Tratat de drept succesoral, ed. Universul Juridic, București,p. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. Beck, București,p.

Account Options

Pentru opinia contrară, a se vedea C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. III, Ed. All, București,p. Eliescu, Curs de succesiuni, Ed. Humanitas, București,p. Negrilă, Testamentul în noul Cod civil.

  • Cum să îți faci un testament
  • Легкое успокоительное средство поможет лишь в том случае, если ты сама будешь сдерживать чувства.
  • Как вам угодно.

Studii teoretice și practice, Ed. Despre testamentul olograf Partea I was last modified: august 19th, by Ioana Nicolae Pagina 1 din 2 1 2 » Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii Arhiva Revista.