Terminologia dating. Actualizarea îmbunătățește robusteţea fișiere de date în Windows Preview


Liberă Intern.

 • Terminologie - Institutul European din România
 • Module Tabele Un tabel bază de date seamănă ca aspect cu o foaie de calcul, deoarece datele sunt stocate în rânduri și coloane.
 • Ce este o relație în terminologia bazei de date? |
 • Există însă multe cuvinte care aparțin și limbii comune, și unei terminologii.
 • Noțiuni elementare despre bazele de date - Access

Străine şi Ştiinţe ale Comunic. InfoTerminographe Communautaire. Harta statelor membre ale Uniunii Europene Anexa 3. Lista instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene Anexa 4.

Terminology - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Liste des 35 chapitres de l acquis communautaire Anexa 5. Harta sistemelor juridice Anexa 6.

terminologia dating dating masculin care caută bărbat

Lista statelor membre ale Consiliului Europei 7 Anexa 7. Lista limbilor oficiale ale Uniunii Europene Anexa Terminologia dating grafică a delimitării limbajelor specializate de limbajul comun Anexa Structura fişei terminologice din baza de date a Institutului European din România Anexa Structura fişei terminologice din baza de date TermSciences Anexa Structura fişei terminologice din baza de date TTC Anexa Structura fişei terminologice din Grand Dictionnaire Terminologique Anexa Certificatul de înregistrare a drepturilor de autor asupra bazei de date ITeC Anexa Interfaţa bazei de date ITeC Anexa Opţiuni în ajutorul administratorului bazei de date ITeC Anexa Structura fişei terminologice din baza de date Terminologia dating Anexa Fişa terminologică din baza de date ITeC în format de imprimare Anexa Prezentând în sine o universalie lingvistică, fenomenul în cauză are loc în perioade de timp diferite, în diverse regiuni ale lumii, îmbrăcând forma materială a diferitor limbi.

 • Terminologie - Wikipedia
 • Повозка остановилась на большой плоской равнине возле овального сооружения, похожего на стадион или зеленый театр.
 • Actualizarea îmbunătățește robusteţea fișiere de date în Windows Preview
 • Ричард остановился.

Actualmente terminologia constituie punctul de convergenţă al intereselor ştiinţifice ale lingviştilor şi profesioniştilor din diferite domenii ale cunoaşterii. Domeniul dat se caracterizează prin dinamism şi mobilitate, termenii apărând în virtutea schimbărilor permanente din societate.

Ce este o bază de date?

Dificultăţile provocate de caracterul inadecvat al terminologiilor au canalizat atât eforturile lingviştilor, cât şi cele ale specialiştilor din diverse domenii ale cunoaşterii spre formularea unor sarcini axate pe ameliorarea terminologiilor.

Nu întâmplător savanţii efectuează cercetări prin care încearcă să sistematizeze, să unifice şi chiar să standardizeze lexemele speciale care desemnează noţiuni terminologice.

Investigarea terminologiei juridice din perspectivă lingvistică a impulsionat apariţia unei discipline relativ noi lingvistica juridică sau jurilingvistica având ca obiect de studiu limbajul juridic sub cele două aspecte care îl definesc, şi anume: terminologia juridică şi discursul juridic.

Studierea insuficientă a limbajului juridic în RM, în general, şi lipsa surselor ştiinţifico-practice cu privire la terminologia dreptului comunitar, în particular, constituie o premisă importantă în realizarea prezentei cercetări. Actualitatea şi importanţa problemei abordate derivă din nevoile concrete ale societăţii moderne în materie de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică, terminologia servind drept instrument categorial în evoluţia acestora.

Terminologia juridică comunitară suscită un interes profund atât la cercetătorii-filologi, cât şi la cercetătorii-jurişti. Scopurile activităţii terminologice depind de numeroşi factori printre care, în primul rând, situaţia politică, socioeconomică şi lingvistică.

În contextul integrării europene a RM, studierea, cunoaşterea şi ordonarea terminologiei juridice comunitare se prezintă ca o necesitate ştiinţifico-practică.

Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova ne-au determinat să orientăm cercetarea noastră astfel încât, prin activitatea terminologică şi terminografică, să se obţină maximum de eficacitate.

Investigaţia noastră în domeniul terminologiei dreptului comunitar se deosebeşte de lucrările anterioare prin faptul că ea depăşeşte demersul tradiţional de cercetare a fenomenelor lingvistice, propunând, totodată, abordări şi soluţii informatizate de mare actualitate. Primele cercetări în jurilingvistică se datorează, preponderent, juriştilor de peste hotare Jean-Claude Gémar [8], Gérard Cornu [9], Barbu Berceanu [10]. Din rândul lingviştilor reţinem, îndeosebi, numele savantei Teodora Irinescu [11].

În RM, terminologia dating doctrinară şi praxiologică denotă că terminologia terminologia dating în ansamblu a fost studiată doar în baza materialului limbilor germanice [12].

Acest fapt demonstrează necesitatea studierii minuţioase a domeniului în cauză, pornind de la delimitarea dreptului în subdomenii, unul dintre care este acel al dreptului comunitar.

Elements of theory of rehabilitation. Elemente de teoria reabilitării. The database contains all the data entered under the responsibility of the Commission's Terminology and Computer Applications Department.

Studiile în domeniu, anterioare cercetării noastre, aveau, mai ales, o dimensiune teoretică, fără a propune o aplicare practică care să corespundă necesităţilor contemporane.

Or, în sfera de preocupări ale lingvisticii juridice intră, în viziunea nostră, atât studierea terminologiei şi a limbajului juridic, cât şi elaborarea dicţionarelor juridice. Mai mult decât atât, dicţionarul, în sensul tradiţional al cuvântului, în condiţiile evoluţiei continue a limbii, nu mai poate face faţă acestei dinamici.

Meniu de navigare

Lexicografii moderni recunosc că dicţionarul este o carte ce nu numai că niciodată nu a fost, ci nici nu poate fi terminată, întrucât este imposibil să se înregistreze toată bogăţia de cuvinte şi sensuri noi, generate de continua mişcare, transformare, evoluţie a vieţii şi implicit a minţii omeneşti, mai ales, în timpurile în care trăim [13, p. În prezent, această problemă poate fi rezolvată cu ajutorul noilor tehnologii informaţionale, prin crearea bazelor de date terminologice şi ţinerea lor permanentă la zi.

Astfel, problema abordată derivă din următoarele considerente: explorarea insuficientă a domeniului de cercetare; necesitatea de a oferi o viziune integratoare asupra terminologiei juridice comunitare atât ca 1 obiect al investigaţiei ştiinţifice, cât şi 2 domeniu practic de activitate umană. Scopul principal al cercetării noastre constă în elaborarea suportului teoretico-practic în domeniul terminologiei dreptului comunitar şi proiecţia informatizată multiaspectuală a acesteia în scopuri ştiinţificopractice, în baza surselor lexicografice, terminografice şi a documentelor juridice în patru limbi franceză, română, engleză, rusă.

Dating terminologia dating spam e- mailuri investigativ, întreprins în lucrare, se bazează pe abordarea neowüsteriană.

Pentru realizarea obiectivului formulat, ne propunem soluţionarea următoarelor sarcini: 11 A. De ordin pragmatic: terminologia dating noilor tehnologii informaţionale în sistematizarea şi ordonarea terminologiei comunitare; prezentarea bazelor de date terminologice existente în ţară şi peste hotare; elaborarea conceptului şi a arhitecturii bazei mw2 pc pc date terminologice ITeC; crearea fişei terminologice ITeC; documentarea în domeniul dreptului comunitar în vederea obţinerii datelor terminologice; evaluarea datelor obţinute; înregistrarea datelor adecvate în produsul terminografic elaborat; descrierea etapelor şi metodelor de lucru în crearea ITeC; clasificarea sintagmatică şi paradigmatică a terminologiei dreptului comunitar în baza corpusului de date înregistrate în ITeC; 12 analiza particulartităţilor structurale şi semantice ale termenilor comunitari în baza corpusului ITeC; procesarea automată a datelor ITeC; descrierea procedurii de reactualizare permanentă a bazei de date ITeC; difuzarea ITeC şi implementarea produsului în învăţământul superior.

Caracterul ştiinţific novator al lucrării rezidă în reconsiderarea unor postulate terminologice tradiţionale, fapt care a permis o abordare sistemică a terminologiei dreptului comunitar din perspectiva triadică termen, definiţie enciclopedică, actualizare textuală experienţă inedită în spaţiul francofon din Europa de Sud-Est. Studiul de faţă reprezintă prima investigaţie cu caracter integrator, multidimensional, interdisciplinar şi multilingv în domeniu.

Terminologia dating asemenea, noutatea ştiinţifică a lucrării mai rezidă în delimitarea noţiunilor de terminologie şi terminografie, evidenţierea unor particularităţi semantice proprii terminologiei studiate de exemplu, antonimia comunitară sau reperarea unor caracteristici structurale deosebite de exemplu, includerea de toponime în structura termenului. În monografie terminologia dating justificat statutul autonom al terminologiei în raport cu alte discipline conexe.

Depăşind cadrul investigaţiilor tradiţionale, cercetarea noastră se interesează inclusiv de aspectul diacronic, gramatical, traducţional şi frazeologic al terminologiei juridice comunitare. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării.

Lucrarea constituie o sursă modernă şi actuală pentru publicul avizat din universităţi, şcoli doctorale, instituţii de cercetări ştiinţifice în domeniul filologiei, în general, şi al jurilingvisticii, în particular. Atât partea teoretică şi cea practică a cercetării, cât şi rezultatele obţinute în urma investigaţiilor efectuate dating online ar trebui să- l întreb fi de real folos în activităţile ulterioare ale cercetătorilor, specialiştilor şi nespecialiştilor în domeniu, după cum urmează: A.

Din perspectivă didactico-ştiinţifică: în elaborarea şi predarea, în cadrul învăţământului superior, a cursurilor de terminologie, terminografie, traducere sasuke uchiha dating quiz, traductologie, traducere şi limbaje specializate, drept comunitar, relaţii internaţionale etc. Din perspectivă socio-politică: în oferirea unui instrument util pentru eficientizarea comunicării profesionale la nivel local şi internaţional în parcursul european al Republicii Moldova destinat funcţionarilor din Ministerul 13 Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne şi din alte instituţii statale; în punerea la dispoziţia cetăţenilor Republicii Moldova a unui instrument de informare în domeniul dreptului comunitar şi politicii Uniunii Europene.

În urma activităţii şi practicii terminologice apar produse terminografice: dicţionare, vocabulare, glosare, lexicoane, tezaure, baze şi bănci de date informatizate. Aceste instrumente sunt folosite zi de zi de diferiţi utilizatori. Bazele de date, precum ITeC, în funcţie de structura şi conţinutul lor, pot fi utilizate în diferite scopuri: activitate în domeniu, traducere, documentare şi informare etc.

Aplicarea pe scară largă a noilor tehnologii informaţionale ne-a permis sistematizarea, ordonarea şi ierahizarea termenilor comunitari prin metode taxonomice sub forma unui produs terminografic cu caracter ştiinţific şi utilitar, corespunzător diverselor obiective ale utilizatorilor.

În ITeC, se îmbină armonios majoritatea fenomenelor structural-semantice şi textuale specifice terminologiei juridice comunitare discutate în lucrare. Multidisciplinaritatea cercetării se terminologia dating nu numai în raport cu colectarea, trierea şi prelucrarea informaţiei, dar şi în raport cu utilizatorii potenţiali ai ITeC: jurişti, specialişti în relaţii internaţionale, traducători, redactori, terminologi, terminografi, filologi, jurilingvişti etc.

Graţie demersului francofon cu implicarea altor trei limbi, valoarea aplicativă şi cercul utilizatorilor ITeC se extinde enorm. Aprobarea rezultatelor cercetării a fost realizată prin publicarea, în reviste şi culegeri cu profil filologic din Republica Moldova şi terminologia dating peste hotare, a unei serii de articole, în care au fost reflectate principalele rezultate obţinute [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].

Time and priority management Chişinău, terminologia dating Colocviului Internaţional Langage s et traduction Bucureşti, Capitolul 1, intitulat Concepţii, abordări şi controverse în terminologie, prezintă, din perspectivă wüsteriană şi neowüsteriană, o analiză a situaţiei în aria intereselor investigaţiei de pe poziţia principalelor şcoli ştiinţifice şi diverşilor cercetători cu privire la terminologie şi termen în general, şi activităţile practice în domeniu, în particular.

În urma studierii literaturii de specialitate, se propune delimitarea noţiunilor de terminologie şi terminografie. Un loc aparte în capitol este destinat conceptului, considerat drept bază ideatică a exprimării materiale a termenului. De asemenea, în capitol se prezintă unele aspecte diacronice şi epistemologice ale taxonomiei aplicate în terminologie, se localizează terminologia-ştiinţă în cadrul disciplinelor lingvistice şi nonlingvistice.

Capitolul 2, intitulat Limbajul juridic comunitar şi terminologia acestuia, îşi propune analiza particularităţilor textului juridic comunitar din punctul de vedere al vocabularului, formei şi stilului, dar nu înainte de a face o incursiune în sistemul juridic comunitar, care, în viziunea autoarei, se suprapune cu totalitatea textelor juridice comunitare.

În capitolul de faţă se analizează, de asemenea, raportul dintre limbajul specializat ca atare, limbajul juridic comunitar şi terminologia dating comun. Un loc aparte este rezervat fenomenelor împrumutului şi neologiei în terminologia dreptului comunitar 15 Capitolul 3, intitulat Noile tehnologii informaţionale şi exploatarea lor în terminografia dreptului comunitar, are drept scop prezentarea celor mai importante baze de date terminologice din Republica Moldova, ţările Uniunii Europene şi Canada, terminologia dating punctul de vedere al conţinutului şi eficienţei lor.

În urma descrierii produselor autohtone, europene şi de peste ocean, se trece la realizarea unuia din obiectivele practice primordiale ale cercetării noastre elaborarea bazei de date terminologice InfoTerminographe Communautaire. În acest context, se stabileşte câmpul terminografic al cercetării, sunt descrise etapele şi metodele informatice şi terminografice aplicate în crearea ITeC, se prezintă structura fişei terminologice.

terminologia dating dating probleme de văduvie

Capitolul 4, intitulat Terminologia dreptului comunitar în sistemul raporturilor structural-semantice, evidenţiază particularităţile specifice ale terminologiei dreptului comunitar din punct de vedere structural şi semantic în baza corpusului de termeni înregistraţi în ITeC.

În categoria particularităţilor structurale au intrat următoarele aspecte: clasificarea termenilor în termeni simpli şi termeni compuşi; repartizarea termenilor pe părţi de vorbire; clasificarea termenilor în funcţie de etimologia lor etc. Tot în acest capitol se stabilesc criteriile de clasificare taxonomică sintagmatică şi paradigmatică, aplicate datelor terminologice înregistrate în ITeC.

În Concluzii generale şi recomandări sunt expuse, într-o manieră integrată, concluziile teoretico-practice asupra întregii cercetări efectuate, se reliefează avantajele abordării neowüsteriene şi se trasează un plan de cercetări şi activităţi de terminologia dating. În această parte a lucrării sunt formulate o serie de propuneri de ordin didactic şi pragmatic privind utilizarea şi aplicarea ITeC în afara învăţământului.

Bibliografia conţine un număr considerabil de surse relevante de peste hotare şi din ţară, cuprinzând monografii, manuale, articole, materiale ale conferinţelor ştiinţifice, acte legislative naţionale şi comunitare, documente ale autorităţilor publice, bănci şi baze de date terminologice, dicţionare, teze de doctorat, ghiduri, recomandări, norme ISO etc.

Mai multe informații

Terminologia, ca activitate umană, a existat din toate timpurile, s-a dezvoltat paralel cu omul şi societatea, deşi terminologia dating a cunoscut o dezvoltare sistematică, cu discuţii profunde referitoare la principiile, metodele şi fundamentele sale doar în ultimele decenii. Cabré [26, p ] distinge patru etape în dezvoltarea terminologiei moderne: 1.

 1. Услыхав среди ночи шаги, он быстро проснулся.
 2. Wipo baza de date
 3. Dating website cars
 4. Элли сказала, что на одном из мужчин была полицейская форма.
 5. Cum de a face site- ul de dating

Originile disciplinei anii. În terminologia dating perioadă, odată cu apariţia primelor texte teoretice ale lui E. Wüster şi D. Lotte se pun la punct metodele activităţii terminologice care ţin cont de caracterul sistematic al termenilor. Perioada de structurare anii. Aportul cel mai important este adus, în această perioadă, de informatică şi tehnicile de documentare. Apar primele baze de date şi se observă primele tentative de organizare internaţională a terminologiei, aceasta din urmă fiind considerată ca parte integrantă a procesului de standardizare a unei limbi.

Perioada de avânt anii. Informatica continuă să evolueze şi să aducă noi contribuţii la dezvoltarea terminologiei, mai ales, prin elementele de microinformatică.

Are we in control of our decisions? - Dan Ariely

Sunt elaborate proiecte de amenajare lingvistică în care activitatea de modernizare a terminologiei devine tot mai importantă în procesul de modernizare a limbii şi societăţii. Perioada expansiunii terminologia dating Se dezvoltă o adevarată industrie a limbilor în care terminologia ocupă un loc extrem de important. Cooperarea internaţională devine tot mai intensă. Odată cu apariţia primelor reţele internaţionale care regrupează diferite ţări cu probleme comune, efortul de standardizare şi mai larg de amenajare lingvistică se intensifică.

Deşi terminologia este studiată pe larg în cadrul ştiinţelor limbajului, fundamentul teoretic al terminologiei ca ştiinţă a fost pus de specialişti din alte domenii decât lingvistica. Întemeietorul teoriei generale a terminologiei este considerat inginerul austriac E. Vienna General Theory of TermsE.

terminologia dating văzând un tip și dating

Wüster fiind şi 17 principalul reprezentant al şcolii terminologice din Viena. În E. Wüster prezintă la Universitatea din Viena teza sa de doctorat Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik [27].